Borduur Deluxe – T shirt bedrukken | Logo borduren – Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. Borduur Deluxe (onderdeel van): DennisWorks ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60342625.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Borduur Deluxe.
1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Website: www.borduurdeluxe.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Borduur Deluxe zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Borduur Deluxe alleen bindend indien en voor zover deze door Borduur Deluxe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Borduur Deluxe is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Borduur Deluxe het recht de prijzen hierover aan te passen.
3.2. Aanbiedingen van Borduur Deluxe zijn geldig voor de op de Website aangegeven termijn.

Artikel 4. Prijzen
4.1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
4.3. Bezorgkosten zijn bij de totaalprijs inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de Website duidelijk aan Klant medegedeeld.

Artikel 5. Overeenkomst / levertijd
5.1. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Borduur Deluxe onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
5.2. Borduur Deluxe heeft het recht de Overeenkomst te annuleren indien teksten of ontwerpen van discriminerende, racistische, misplaatste of kwetsende aard zijn. Indien de betaling al is overgemaakt, zal het aankoopbedrag van de opdracht terug geboekt worden.
5.3. Zodra de betaling door Borduur Deluxe is ontvangen, stuurt Borduur Deluxe de producten zo spoedig mogelijk toe.
5.4. Aangezien Borduur Deluxe maatwerkproducten levert, heeft Klant geen recht de op afstand gesloten overeenkomst met Borduur Deluxe binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product te ontbinden.
5.5. Borduur Deluxe raadt Klant aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk dan wel per e-mail te melden. Zie hiervoor: Artikel 12 Reclame.
5.6. Borduur Deluxe is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5.7. Indien producten niet voorradig zijn en een levertijd van 5 werkdagen na ontvangst van de betaling niet haalbaar is, dan neemt Borduur Deluxe contact met u op.
5.8. De levertijd zal maximaal 30 dagen bedragen. Indien de levertijd langer dan 30 dagen duurt, verkrijgt Klant het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zal Borduur Deluxe eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan Klant terugbetalen.
5.9. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
5.10. Uw bestelling wordt met PostNL Pakketservice naar u toegezonden. De verzendkosten < 10kg bedragen € 6,95. De verzendkosten > 10kg bedragen € 13,25.
5.11 Retourneren van producten die zijn gepersonaliseerd. Helaas nemen we gepersonaliseerde producten niet retour. Dit vermelden wij o.a. in de winkelwagen, onze voorwaarden en de factuur die meegezonden wordt in de verpakking. Gepersonaliseerde producten voorzien van een specifieke print (maatwerk) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en worden niet geaccepteerd. Dit betreft alle producten die zijn gedrukt. Wij verkopen namelijk qua bedrukking geen geprefabriceerde producten

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1. Zolang Klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Borduur Deluxe.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
7.1. Klant dient de betalingen aan Borduur Deluxe volgens de in de bestelprocedure op de Website gegeven methoden te voldoen.
7.2. De door Klant (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te worden voldaan.
7.3. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.5. In bovenstaande gevallen heeft Borduur Deluxe voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Borduur Deluxe vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. De aansprakelijkheid van Borduurdeluxe uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
8.2. Borduurdeluxe is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
8.3. Borduurdeluxe is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
8.4. Borduurdeluxe is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door Borduurdeluxete bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever Borduurdeluxe niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
8.5. Indien Borduurdeluxe terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en Borduurdeluxe alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
8.6. Borduurdeluxe is niet verandwoordelijk als je zelf kleding aandraagt om door ons te laten bedrukken, is dat volledig op eigen risico. Wij doen ons uiterste best om jouw kleding zo mooi mogelijk te bedrukken/borduren. Mocht dit toch uiteindelijk niet naar wens zijn, of het is beschadigd, kijken we vanzelfsprekend samen naar een oplossing. Maar wij zullen jouw kleding daarbij nóóit vergoeden. Dat doen we overigens in sommige gevallen wel als je de kleding via ons bestelt.

Artikel 9. Licentie
9.1. Klant garandeert dat hij rechthebbende is van de intellectuele rechten op de teksten en afbeeldingen die aan Borduur Deluxe worden aangeleverd. Daarbij garandeert Klant Borduur Deluxe volledig bevoegd te zijn om de Overeenkomst aan te gaan. Klant vrijwaart Borduur Deluxe van aanspraken van derden indien blijkt dat dat Klant niet bevoegd is de Overeenkomst aan te gaan dan wel blijkt dat de klant geen rechthebbende is.
9.2. Klant kent aan Borduur Deluxe een overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht toe ten aanzien van de teksten en afbeeldingen.

Artikel 10. Overmacht
10.1. In geval van overmacht is Borduur Deluxe niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 11. Garantie
11.1. Klant komen de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

Artikel 12. Reclame
12.1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een termijn van twee weken na ontdekking hiervan, Borduur Deluxe in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Borduur Deluxe.
12.2. Indien Borduur Deluxe de reclame gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten, gerepareerd, vervangen of vergoed.
12.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
12.4. Reclame schort verplichtingen van Klant niet op.

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
13.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan.
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail (info@borduurdeluxe.nl) contact met ons op.

Adresgegevens:

Borduur Deluxe onderdeel van DennisWorks
Studio / Atelier gevestigd op:
Herman Costerstraat 100
3072 PE Rotterdam

Mobnr.: +31 (0) 6 553 729 18
E-mail: info@borduurdeluxe.nl
Website: www.borduurdeluxe.nl

DennisWorks
BTW Nr.: NL153982251B02
KvK Nr.: 60342625